بیماریهای قلبی مادرزادی

چرا که قلب دارای ساختاری پیچیده ای می باشد. شیوع این بیماری در بین نوزادانی که زنده متولد می شوند 8 از هزار و در بین نوزادانی که سقط می شوند 20 از هزار است. البته اغلب بیماری های مادرزادی قلب امروزه قابل درمان می باشند اما همچنان جزو دلایل مهم در مرگ و میر نوزادان به شمار می رود.

دلایل بیماری های مادرزادی قلبی

در هشت درصد از موارد بیماری های قلبی مادرزادی دلایل ژنتیکی می باشد و دو درصد هم دلایل محیطی می باشد و سایر علت ها هم مشترک محیطی ژنتیکی می باشند( چند عاملی).هرچند که در غالب موارد علت بیماری قابل تشخیص نیست. ادامه مطلب